Get our free app. It won't take up space on your device

Վ.Յ.Մանուկյան Օրենք և Օրինականություն ՍՊԸ

ք. Երևան, Կիևյան 2բ, բն. 16

About Վ.Յ.Մանուկյան Օրենք և Օրինականություն ՍՊԸ

փաստաբանական գրասենյակ, զբաղվում քրեական, քաղաքցիական, վարչական և այլ ոլորտում քաղաքացիների իրավունքների և շահերի  պաշտպանությամբ