Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Վ.Յ.Մանուկյան Օրենք և Օրինականություն ՍՊԸ

Address: ք. Երևան, Կիևյան 2բ, բն. 16
Phone: +374 10 227710
About Us
փաստաբանական գրասենյակ, զբաղվում քրեական, քաղաքցիական, վարչական և այլ ոլորտում քաղաքացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանությամբ