Get our free app. It won't take up space on your device

Plexonic

9 Ալեք Մանուկյան փողոց, Երևան

About Plexonic

Plexonic-ը ԱՄՆ-ում գրանցված խաղերի ծրագրավորման ընկերություն է, հիմնված 2008 թ-ին: Մեր ընկերութւյունը ստեղծել է ավելի քան 45 տարբեր խաղեր, որոնք խաղացվում են 100 միլիոնավոր մարդկանց կողմից. Panda Jam, Paint Monsters, Versus Run and Pet Savers! 
Այցելեք մեր վեբ-կայք ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար: