Get our free app. It won't take up space on your device

ԻՐՏԵԿ

42/1, 63 Avet Avetisyan Street, Yerevan

About ԻՐՏԵԿ

Legal Information Center maintains and  distributes IRTEK Database on Laws and other Legal Acts of Armenia.
Իրավական Տեղեկատվական Կենտրոնը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի ԻՐՏԵԿ համակարգի ստեղծողը և տարածողը։