Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ

15 subscribers
Address: ՀՀ, ք. Երևան, Ադոնցի 6/1, 54
Phone: +37412551515
About Us
Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամը ստեղծվել է խթանելու Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության զարգացումը, գյուղատնտեսության մրցունակության բարձացման, գյուղատնտեսական ոլորտների ներդրումների ներգրավման, գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման խթանման գյուղատնտեսության ոլորտների կարողությունների զարգացման և գյուղատնտեսության բնագավառներում ռազմարական ծրագրերի մշակման համար:

Jobs at Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
ՀՀ, ք. Երևան, Ադոնցի 6/1, 54
Phone
Phone
+37412551515