Get our free app. It won't take up space on your device

Jobs in Yerevan and regions

Find the best job openings that match your skills, interests, and experience.

The Complete Job-Seeker's Toolbox

Explore job opportunities, get noticed by top employers and set alerts all in one place.

Job Invitation

Resume

Alerts

Anna Margaryan
Yerevan anna@gmail.com

Dear Anna,

After checking out your resume in Job.am, we invite you to apply for our "Project manager" job opening.

Send invite

Thanks, I'm interested and would like to know more in detail

Job invitation from employers

Our job searching platform allows employers to browse candidate resumes and invite selected candidates to apply for their job openings. Create a detailed and up-to-date resume on our platform to increase your chances of receiving a job invitation from top employers.

Anna Margaryan
Yerevan anna@gmail.com
+ Add Resume
+ Create New

Personal workspace

If you have one or more professions, you have the opportunity to upload up to 3 resumes in order to quickly apply for the job you are interested in.

After applying for a job on the site, you can also monitor whether the employer has viewed your application, change the job status to coordinate your applications and save vacancies that interest you.

My Alerts

+ New Alerts

Graphic Designer

Project Manager

Sales representative

Lawyer

Marketing Manager

Delivary Man

Create alert

Alert name

Industry

City

Create alert

Targeted notification

On our platform, you can create and receive targeted notifications about your favorite job postings. This means that you'll be the first to know when a job posting that matches your skills and experience becomes available. By setting up customized alerts, you can ensure that you never miss out on a job opportunity that's right for you.

Our targeted notifications are fully customizable, so you can choose to receive updates on specific job titles, industries, locations, and more.

Job invitation from employers

Our job searching platform allows employers to browse candidate resumes and invite selected candidates to apply for their job openings. Create a detailed and up-to-date resume on our platform to increase your chances of receiving a job invitation from top employers.

Attach resume

Targeted notification

On our platform, you can create and receive targeted notifications about your favorite job postings. This means that you'll be the first to know when a job posting that matches your skills and experience becomes available. By setting up customized alerts, you can ensure that you never miss out on a job opportunity that's right for you.

Our targeted notifications are fully customizable, so you can choose to receive updates on specific job titles, industries, locations, and more.

Create alert

Personal workspace

If you have one or more professions, you have the opportunity to upload up to 3 resumes in order to quickly apply for the job you are interested in.

After applying for a job on the site, you can also monitor whether the employer has viewed your application, change the job status to coordinate your applications and save vacancies that interest you.

Register

Top jobs

Իրավաբան
Աշխատանքային հիմնական պարտականություններ Իրավաբանական խորհրդ...
Full Time 7/21/2024
Sales and Marketing Executive
Responsibilities Identifies new or existing markets/accounts...
Full Time 8/11/2024
Մենեջեր
Ռեստորանը աշխատանքի է հրավիրում սրահի մենեջերի՝ գիշերային հե...
Full Time 7/20/2024
Հոսքագծի օպերատոր
«Պրեմիում Ֆուդ» ՍՊ Ընկերությունը շտապ փնտրում է հոսքագծի օպե...
Full Time 8/15/2024
ProReCa logo
ProReCa

Yerevan

SMM Specalist
Proreca ընկրությունը փնտրում է նվազագույնը 1-3 տարվա աշխատան...
Full Time 8/9/2024
Procurement Manager for US Market (night shift)
Մենք ԱՄՆ-ի Square Signs ՍՊԸ-ի պաշտոնական մասնաճյուղն ենք Հայ...
Full Time 7/28/2024
Գնումների / ներմուծման մասնագետ
«Արփիսոլար» արևային Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում ԳՆՈՒ...
Full Time 8/3/2024
Պահեստի բանվոր/պատվեր հավաքագրող
"Պրեմիում Ֆուդ" Ընկերությանը անհրաժեշտ են պահեստի բանվորներ՝...
Full Time 7/28/2024
Online Resume Builder
Over 6,000 resumes created within last month

Create online resume

With Resume Builder, you can easily create a competent and competitive resume by selecting one of our customizable templates.

From Job Search to Career Success. Why choose us?

Why choose us?

1000+ new jobs every month

Hundres of companies are hiring through our platform every day.

Upload up to 3 resumes

You can upload and store up to 3 resumes to quickly apply to jobs.

Easy to search

Easy to search relevant jobs by keywords, title, industry, and location. Plus an advanced filter option to narrow down results.

Coordinate application

You can easily change application statuses to coordinate your applications.

Job offers

After searching for a specific candidate in our search database, companies send job offers to their proffered candidates

Mobile friendly Interface

Job.am is mobile-friendly and you can even download our app.

Get targeted notifications

After applying for a job on our website, receive notifications about similar job postings.

Track applications

After submitting your job application on our website, you will be able to view if and when it has been viewed by the employer.

employee
Graphic Designer

Find your next team member

Save time, money, and resources with our comprehensive solutions to find your ideal candidate.

Financial advisor
employee