Front-end Web Developer

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Հրապարակվել է: 04.12.2018

Վերջնաժամկետ: 17.01.2019

We are seeking a Front End Web Developer, who will be responsible for web based projects:

- Transform websites, based on ASP.NET Web Forms into ASP.NET MVC
- Work as part of a software development team
- Read, understand and modify the existing code

Required qualifications
- Good knowledge of front-end development, such as JavaScript, HTML and CSS
- Experience coding JQuery, Javascript, HTML based on web standards
- Basic understanding of Razor syntax
- Experience to work with ASP.NET web pages

Ինչպե՞ս դիմել

էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է
SHARE:

Հնարավոր է Ձեզ հետաքրքրեն նաև

Այլ աշխատանքներ Artsolution R&D-ում