Այս հայտարարությունը ժամկետանց է

Ոլորտ: Պետական, Ոչ Կոմերցիոն

Քաղաք: Երևան

Հրապարակվել է: 06.09.2018

Վերջնաժամկետ: 06.10.2018

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

 

 • Կազմում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի (այսուհետև՝ Ծրագիր) իրականացման միջազգային պայմանագրերի նախապատրաստման, ստորագրման և վավերացման գործընթացներին առնչվող համապատասխան որոշումներ, բանակցային փաստաթղթերի նախագծեր, ինչպես նաև անհրաժեշտ տեղեկանքներ, հիմնավորումներ և բացատրություններ, 
 • տրամադրում է խորհրդատվություն «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետև՝ ՏԾԻԿ) գործունեությանն առնչվող ՀՀ օրենսդրության, ինչպես նաև կնքված պայմանագրերից և համաձայնագրերից, դրանց նախագծերից բխող իրավական բնույթի հարցերի վերաբերյալ,
 • ուսումնասիրում է պայմանագրերի, ՏԾԻԿ-ի գործունեությանն առնչվող այլ փաստաթղթերի և ըստ անհրաժեշտության,  եզրակացություն է տրամադրում ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում միջազգային պայմանագրերի դրույթներին դրանց համապատասխանության վերաբերյալ, 
 • մշակում է ՏԾԻԿ-ի գործունեության ընթացքում անհրաժեշտ քաղաքացիաիրավական  պայմանագրերի, դրանցում փոփոխություններ կատարելու և լուծելու վերաբերյալ համաձայնագրերի նախագծերը, 
 • իրավաբանական կարծիք է տրամադրում աշխատանքային պայմանագրերի և դրանց առնչվող հրամանների նախագծերի վերաբերյալ, 
 • կատարում է գործառույթից բխող վարկային համաձայնագրերում և այլ ծրագրային փաստաթղթերում նախատեսված այլ հանձնարարություններ,
 • կատարում է գլխավոր տնօրենի այլ առաջադրանքներ: 

       Իմացություն և որակավորում`

Իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան կամ համարժեք աստիճան,
• նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝ նախընտրելի է հանրային հատվածում,
• միջազգային կազմակերպությունների ընթացակարգերի իմացություն (հատկապես` Ասիական զարգացման բանկ, Համաշխարհային բանկ, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ, Եվրոպական ներդրումային բանկ, Եվրասիական զարգացման բանկ և այլ դոնոր կազմակերպություններ),
• աշխատանքային փորձ միջազգային ծրագրերի իրականացման ոլորտում,
• FIDIC տեսակի պայմանագրերի իմացությունը նախընտրելի է,
• փաստաբանի գործունեության իրավունքի առկայությունը նախընտրելի է,
• ՀՀ օրենքների և ընթացակարգերի գերազանց իմացություն,
• հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր),
• համակարգչային և ինֆորմացիոն համակարգերի իմացություն և տիրապետում:

 

Մասնագիտական հմտություններ`

 

բարձր նպատակասլացություն և արդյունավետություն,
վերլուծական գերազանց հմտություններ,
թիմում աշխատելու, արդյունավետ համագործակցելու ունակություն,
հաշվետվություններ կազմելու ունակություններ:

Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ` 18.09.2018թ.

 

Հայտը պետք է ներկայացնել հայերեն և անգլերեն  էլեկտրոնային հասցեին` առարկայի տողում (subject line) նշելով պաշտոնի անվանումը կամ ներկայացնել «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի գրասենյակ` ք.Երևան. Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեով: Յուրաքանչյուր թափուր պաշտոնի համար սահմանված են վերոհիշյալ ժամկետները: Նշված ժամկետից ուշ ստացված կամ պահանջվող ձևաչափին չհամապատասխանող հայտերը չեն դիտարկվի:

Հայտերը կարող են ներկայացվել մեկ կամ ավելի պաշտոնների համար:

Հայտը պետք է պարունակի հետևյալը.

1.  ուղեկցող նամակ (առավելագույնը` 1 էջ);

2. ինքնակենսագրություն (Resume կամ CV);

3. երկու երաշխավորողների անունները և կոնտակտային տվյալները:

 

JOB DESCRIPTION

  

1.    Prepares decrees regarding preparation, signing and ratification of international contracts on projects(hereinafter referred to as the "Project") financed by international financial organizations, negotiation documents, as well as required references, justifications and explanations,

2.    provides counselling regarding RA legislation and legal issues arising from contracts and agreement and drafts thereof signed and to be signed by the “Transport Projects Implementation Organization” SNCO (hereinafter referred to as the "TPIO"),

3.    examines contracts, other documents related to the TPIO activities and, if necessary, provides conclusions on compliance with the RA legislation, including the provisions of international treaties,

4.    provides legal opinion on drafts of labor contracts and orders,

5.    performs function-driven assignments stipulted by loan agreements and other project documents,

6.    Carry out other tasks and responsibilities prescribed in the Loan and Project Agreements and other project documents,

7.    Carry out other related tasks as requested by the General Director.

 

Knowledge and qualifications

 • Master’s degree in Law or equivalent;
 • At least 3 years’ experience, preferably in public sector; 
 • Knowledge of policies and guidelines of  International  Financial Institutions (IFI), in particular Asian Development Bank, World Bank, European Bank for Reconstruction and Development; 
 • Experience in IFI funded projects,
 • Knowledge of FIDIC Contract Conditions is highly preferable; 
 • Excellent knowledge of RA laws and procedures. 
 • ·         Attorney’s license is preferable,
 • Excellent knowledge of Microsoft Word, Excel, knowledge of Microsoft Project is highly preferable
 • Excellent Armenian, English and Russian written and speaking skills;
 • Computer literacy and knowledge of computerized information systems.

    Professional Competencies

Highly motivated and results-oriented;
Excellent analytical skills;
Teamwork-oriented
Report writing skills.

Applications deadline: 18.09.2018

 Please, submit the applications in Armenian and English languages by sending the package to the email address mentioning the position title in the subject line or by submitting the package to the office of “Transport Project Implementation Organization” SNCO (address: 4 Tigran Mets str., 7th floor, Yerevan).

Please note that applications received after the above mentioned deadline or out of required format will not be considered.

The applications can be submitted for one or more positions.

 The applications shall comprise the following:

1.       Cover letter (maximum 1 page);

2.       Resume or CV;

3.       Names and contact information of 2 refereens. 

 

Ձեզ կհետաքրքրեն