Job.am Տեղադրեք մեր անվճար հավելվածը: Այն շատ տեղ չի զբաղեցնի ձեր սարքի վրա
Տեղադրեք մեր անվճար հավելվածը: Այն շատ տեղ չի զբաղեցնի ձեր սարքի վրա

Աշխատանք Ijevan WineBrandy Factory-ում

Մարքեթոլոգ Երևան - 13.02.2022

Ijevan Wine-Brandy Factory-ի մասին

Ijevan Wine-Brandy Factory is one of the first wineries in Armenia that was established in 1951. The factory is considered to be the gates of Tavush region and with its unique production, it represents Tavush and also Armenia to the world.
Still from the primal times, people from Tavush have cultivated grape, squeezed juice of grapes, and made wine with that juice.
Times are changing and people's interests to replacing by new and modern, yet people's interest in grape and winemaking doesn't expire but it becomes newer and people start to understand the secrets of this fabulous beverage in a new way. With confident steps Ijevan Wine- Brandy Factory goes forward to reach new heights and to win new victories